Köpvillkor

Normal leveranstid är 1-2 veckor.

Restnoterade varor levereras så fort vi fått in varan i lager igen.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Divers.se produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Divers.se.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Divers.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning
2.1 Beställning av Divers.se produkter sker via www.divers.se, email, telefon eller direkt i butiken. För att en beställning skall vara bindande för Divers.se, måste beställningen skriftligen bekräftas av Divers.se före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om en produkt i Divers.se sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Divers.se ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Dykkurser

Alla DIVERS´s dykkurs-/dykutfärds-/resavgifter återbetalas inte och betalas i sin helhet vid bokningstillfället. Betalning ska ske med SWISH eller bankgiro/kontantbetalning/avbetalning i butik. Vid betalning med presentkort ska presentkortet presenteras vid bokningstillfället. Först när vi erhållit betalning garanteras plats på dykkursen. Kontrollera att du inte har några medicinska hinder som skulle kunna hindra dig från att kunna genomföra dykkursen innan du bokar. DIVERS.se åtar sig att genomföra dykkursen/dykutfärden/dykresan med reservation för minst 2 deltagare. Inför dykkursen ska en komplett profil skapas vid betalningstillfället och inför dykkurserna ska den obligatoriska online-kursen göras i sin helhet. Till alla dykkurser utom prova på dyk är ska alla elever ha egen personligdykutrustning (mask, snorkel, hälremsfenor, boots, handskar och imskyddsmedel, badkläder och handduk. Skall du dyka med torrdräkt skall även underställ lager 1 tas med). Den personliga dykutrustningen skall tas med till samtliga kurstillfällen och finns att köpas hos oss till elevpris om du inte har sådan sen tidigare. Vi åtar oss att beställa certifikat enligt PADI standards inom 2 veckor från avslutad kurs och endast i de fall där profilen är komplett ifylld. Ett elektroniskt certifikat kommer finnas i PADI appen som du ladda ned på din mobila enhet ditt certifikat är elektronisk och kommer finnas på din PADI app. Om profil inte skapats eller är inkomplett kommer du inte kunna ser ditt certifikat. Tänk på användet alltid samma E-mail addressen eftersom det är den PADI appen fungera ifrån för att hitta dig.

Om väderförhållanden är för tuffa för att utöra dina dyk pga andra yttre oständigheter, har vi alternativa tider där dina träningsdyk kan göras i. Vintertid gäller isfritt väder minimum 12 C vatten temperature.
Om du bara vill delta på delar utav en dykkurs, kommer du få en referral utfärdad så att du kan fortsätta med kursen med något annat PADI dykcenter i världen (varje center kan ha olika avgifter för detta). Alternativt kan du avsluta din kurs med oss upp till 12 månader senare men ev kommer en repetitionskurs Refresh Scuba Skills Update behövas.
Ombokning av dykkurs kan ske kostnadsfritt, senast 1 vecka innan kursstart. Vid bokning av dykkurs inom kortare tid än en vecka kvar till kursstart kan ombokning inte ske. Om du inte dyker upp till din kurs resulterar till förverkad kursavgift.  3. Leverans och frakt
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Divers.se lager. Leveransdagen är den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Divers.se. Ansvaret för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Divers.se ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Divers.se ombesörjer transport skall kunden ersätta Divers.se för utgifter som uppkommer i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 Outlösta paket

För varor som du som kund inte löser ut debiterar vi en kostnad för frakt, returfrakt och hantering på totalt 300 kr. Vid skrymmande sändningar tillkommer även extra fraktkostnad enligt prislista.

Leverans sker med DHL till det lokala utlämningsstället.
Frakten kostar endast 125:- (ink. moms) gäller ej flaskor, bly och riggplattor.

Prislista för flaskor, bly och riggplattor.

3 kg 150 kr
3 – 5 kg 180 kr
5 – 10 kg 199 kr
10 – 15 kg 220 kr
15 – 20 kg 299 kr

4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Divers.se häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Divers.se eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Divers.se åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning
5.1 På Divers.se’s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt exklusive eventuella frakt eller portokostnader vilka utgår enligt Divers.se’s gällande prislista på leveransdagen.

5.2 Om kunden väljer att betala genom Klarna står kunden för de extra avgifterna som Klarna tagit ut för försäljningen.

5.3 Om kunden väljer att betala genom Klarna står kunden för de extra avgifterna som Klarna tagit ut för försäljningen vid en retur av produkten.

5.4 Divers.se förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen att kunna häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.5 Vid beställning från Divers.se’s hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via betalning med SWISH och bankgiro utan extra kostnad.

6. Ägarförbehåll
6.1 Produkterna förblir Divers.se’s egendom till dess de till fullo betalats.

6.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Divers.se’s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7. Returrätt och reklamationer

När du returnerar en vara är det mycket viktigt att varan returneras i en oskadad originalförpackning och att alla eventuella lappar och manualer också skickas med. Använd inte originalförpackningen som yttre emballage för då skadas originalförpackningen. Förpacka din retur väl. Om varan inte är oanvänd och i nyskick eller om originalförpackningen är skadad så godkänns inte returen. Vi kommer då att återsända varan till dig och debitera fraktkostnad för detta.

Undantag från returrätt gäller för kurser, utfärder och resor.

7.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Divers.se lagerhåller. För produkter som Divers.se ej lagerhåller eller produkt som Divers.se lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Divers.se i oskadat och obrukat skick. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Divers.se. Returfrakten sker på kundens risk och bekostas av kunden. Har kunden valt att betala sin faktura genom Klarna tillkommer även Klarnas avgifter. Detta korrigeras i efterhand genom Klarna.

7.2 Konsumentens (privatperson) reklamationsrätt – konsument har i enlighet med Svensk konsumentköplag rätt att yrka på reklamationsrätt om dennes produkt är behäftad med rättsligt fel. Konsumenter har enligt lag rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med rättsligt fel.

7.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal – konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Divers.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan hålls i oförändrat skick. Varan skall således ankomma Divers.se i samma skick som när den erhölls av kund. Kunden ska ange ordernummer vid returen. I annat fall kan köpet inte identifieras av Divers.se. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne, för snabbast möjliga hantering, kontakta Divers.se’s kundservice på telefon 070-8866156, e-post till info@divers.se eller via Divers.se’s hemsida på www.Divers.se och uppge order- eller fakturanummer. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

8. Garanti
8.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Divers.se. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Divers.se. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Divers.se avhjälper fel i eller företar omleverans av produkt/erna.

9. Ansvar för fel
9.1 Divers.se är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

9.2 Divers.se ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

9.3 Divers.se’s ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Divers.se’s instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Divers.se’s kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

9.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Divers.se ansvarar för skall kunden ersätta Divers.se enligt Divers.se vid varje tillfälle gällande prislista.

9.5 Divers.se ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Divers.se enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

10.2 Divers.se’s ansvar omfattar endast direkta förluster. Divers.se’s ansvar omfattar således inte indirekta förluster.

11. Överlåtelse av avtalet
11.1 Divers.se får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

11.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

12. Skiljedom eller tvist
12.1 Divers.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Varukorg0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0